Nationella principer för att tillgängliggöra information

DIGG har nu fastställt Principer för att tillgängliggöra information, som ska stödja arbetet med att öka tillgången och användbarheten av öppna och delade data till Sveriges dataportal.

Att ge tillgång till offentlig information betyder att näringsliv, akademin, civilsamhället och offentlig förvaltning själva kan dra nytta av den. Detta möjliggör ökat värdeskapande, effektivitet samt öppenhet och transparens. För att nyttan i det datadrivna och globalt uppkopplade samhället ska realiseras krävs en ökad grad av tillgänglig och användbar information, samtidigt som kraven på att skydda data och information som bedöms som skyddsvärd ska beaktas.

– Principerna är vägledande och fastställs av DIGG för att omfatta hela den offentliga förvaltningen. Genom att etablera gemensamma principer som sträcker sig över sektorsgränser ska principerna möjliggöra för verksamheter att fatta mer likartade beslut och successivt få en mer likartad hantering inom den offentliga förvaltningen, säger Josefin Lassinantti, specialist inom öppna data på DIGG.

 

Information ska vara sökbar på Sveriges dataportal

Principerna fastställer att information som tillgängliggörs för vidareutnyttjande ska dokumenteras och beskrivas så att den är lätt att upptäcka, förstå och användas av både människor och maskiner. Metadata om den information verksamheten tillhandahåller digitalt för vidareutnyttjande ska vara sökbar på Sveriges dataportal. Det innebär att både öppna och delade data ska gå att finna på dataportalen.

– Målet är att data och information blir en bred värdeskapande resurs för samhället som bidrar till innovation, transparens, kunskap och effektivitet, fortsätter Josefin.

Det händer härnäst

Utifrån dessa principer ska vissa metodstöd, ramverk och specifikationer fortsätta växa fram för den praktiska tillämpningen. Arbete pågår inom flera områden, till exempel för övergripande metodstöd, specifikationen för metadata, inom API-hantering och inom immaterialrätt och öppna licenser.

Principerna består av följande rubriker:

  1. Öppenhet som standard
  2. Bedriv ett riskbaserat och systematiskt informationssäkerhetsarbete
  3. Tillgängliggör aktuell och uppdaterad information med användaren i centrum
  4. Gör information lätt att hantera
  5. Använd villkor som främjar bred användning
  6. Dokumentera och beskriv information

Läs mer

Principerna i sin helhet (digg.se)