9 november 2020

Nu finns API:er på Sveriges dataportal

DIGG har arbetat för att ge användare möjlighet att söka efter API:er på Sveriges dataportal. Nu finns funktionaliteten på plats.

I praktiken innebär det att Sveriges dataportal nu bygger på det uppdaterade tekniska ramverk som är baserad på EU:s standard för datakataloger. Det i sin tur möjliggör att Sveriges dataportal även tillhandahåller den nationella API-katalogen i Sverige.

– I ett modernt digitalt ekosystem finns det en stor mängd aktörer, både producenter och konsumenter, som bidrar med tjänster och information. För att möjliggöra att det ska fungera effektivt så spelar programmeringsgränssnitt för applikationer, sk API:er en stor roll. Kort sagt skapar API:er förutsättningar för ett samskapande mellan offentlig förvaltning, medborgare och den privata sektorn, säger Fredrik Nordlander, Enterprise arkitekt och uppdragsledare för DIGG:s arbete inom API-hantering.

Fredrik Nordlander, DIGG

Fredrik Nordlander

API:er – en byggsten för bättre digitala tjänster

DIGG leder arbetet med att etablera en gemensam nationell digital infrastruktur där API-hantering är ett prioriterat insatsområde. Eftersom digitala tjänster till stor del bygger på att det finns API:er tillgängliga för konsumenter och producenter, så är det av stor vikt att verksamheter har en effektiv hantering av API:er utifrån ett helhetsperspektiv.

– En del handlar om att kunna hitta och utforska API:er från ett samlat ställe. Därför är det extra kul att vi nu kan realisera det i Sveriges dataportal. Det är en viktig milstolpe, säger Fredrik Nordlander.

– Men det kräver gemensamma insatser för att den nationella API-katalogen ska bli mer heltäckande och användbar. Bland annat behöver information om API:er publiceras från de aktörer som tillhandahåller API:er, fortsätter han.

Parallellt pågår det därför ett arbete för att höja förmågan att använda och skapa API:er på ett bra och effektivt sätt. Det handlar bland annat om att hitta synergier kring gemensamma arbetssätt, modeller och regeldesign vid utformning av API:er.

En tydligare styrning och stöd för att använda sig av vedertagna standarder kommer underlätta både när verksamheter ska producera API:er likväl för konsumenter som ska använda dem. Därför arbetar vi med att ta fram olika stöd kring detta. Ambitionen är att DIGG har en första version av det i början av nästa år.

Lär dig mer

Specifikationen för metadata är nu uppdaterad