17 september 2020

DIGG lanserar Sveriges nya dataportal

Sverige får en ny nationell dataportal med nytt namn och ny grafisk profil. Samtidigt blir det en ny webbadress, då öppnadata.se byts till dataportal.se. Målet med portalen är att öka Sveriges förmåga att tillvarata data som strategisk resurs och förbättra digital samverkan mellan det offentliga, näringslivet och civilsamhället . I december släpptes en betaversion av sajten och inom kort styrs trafiken om.

– I och med regeringsuppdraget kring öppna data fick DIGG ett uppdrag att vidareutveckla den nationella dataportalen för att bli mer användarvänlig och funktionell. Arbetet pågår även fortsättningsvis löpande och från om med nästa vecka styr vi om trafiken, säger Kristine Ulander, som är strateg med fokus på öppna data på DIGG.

Kristine Ulander, DIGG.

Kristine Ulander

Namnet ändras till Sveriges dataportal

Namnet har ändrats till Sveriges dataportal för att också bättre spegla en utökad ambition att på sikt även kunna omfatta ett bredare spektrum av olika datamängder och från fler typer av organisationer. Innehållet ska bestå av, liksom på den gamla portalen, både data som fritt kan användas och data med olika typer av villkor.

– Målet med portalen är att öka Sveriges förmåga att tillvarata data som strategisk resurs och förbättra digital samverkan mellan det offentliga, näringslivet och civilsamhället. I Sveriges dataportal har vi därför nu förbättrat möjligheterna till att mer effektivt kunna söka, hitta och utforska data, säger Kristine Ulander.

Möjlighet att söka efter API:er

– Under hösten kommer användare börja kunna söka efter API:er, något som tidigare inte har varit möjligt. Det har varit särskilt efterfrågat från mer avancerade användare och tjänsteutvecklare, berättar Mattias Ekhem, informationsarkitekt på DIGG.

Mattias Ekhem, DIGG.

Mattias Ekhem

Öka förmågan för digital samverkan

För att inspirera till att fler ska börja använda data från Sveriges dataportal planeras också en sektion för att lyfta fram goda exempel på datadriven innovation i samhället. Andra förbättringar som planeras under hösten syftar till att öka förmågan för digital samverkan och ökad interoperabilitet, bl.a. genom att etablera en tjänst för organisationer att arbeta med sina öppna specifikationer samt maskinläsbara och länkade begrepp.

– Digital samverkan behövs inom både teknik och semantik för att effektivt använda och utbyta data inom den offentliga förvaltningen likväl som till externa användare genom öppna data. På sikt ser vi att Sveriges dataportal spelar en viktig roll för ett mer effektivt informationsutbyte inom hela det digitala ekosystemet i Sverige, säger Mattias Ekhem.

Nationellt ramverk för grunddata

Parallellt med vidareutvecklingen av Sveriges dataportal pågår också ett arbete tillsammans med domänansvariga myndigheter för att etablera ett nationellt ramverk för grunddata som tas i bruk under 2021. Syftet är att skapa förutsättningar för en säker och effektiv tillgång till data inom den offentliga förvaltningen, som flera aktörer har behov av och som är viktiga i samhället.

– Målbilden är att alla grunddata och deras modeller på sikt också ska finnas på Sveriges dataportal. I vilken takt vi kan realisera det är beroende av hur datapolitiken utvecklas framöver både för DIGG och för de deltagande myndigheterna. Från 2021 kommer det finnas för grunddatadomänerna person, företag, geografisk information och fastighetsinformation, säger Mattias Ekhem.

Den nya dataportalen ska också stärka individens möjligheter vad gäller förståelse om vilka data som finns inom den offentliga sektorn.

– Svenska myndigheter är enligt lag skyldiga att publicera en förteckning över vilka typer av handlingar som vanligen kan tillhandahållas elektroniskt för vidareutnyttjande. För att underlätta för dem som vill hitta och använda informationen bör myndigheter publicera förteckningen genom att publicera den i form av en datakatalog till Sveriges dataportal”, säger Kristine Ulander.

Data leds automatiskt om till den nya portalen

För att säkerställa en trygg övergång så hämtas datamängderna från samma källa som den tidigare dataportalen. Det innebär att de datamängder som tidigare länkats upp till oppnadata.se automatiskt blir sökbara på Sveriges dataportal. De organisationer som sedan tidigare levererat metadata behöver alltså inte göra något aktivt för att visas upp på den nya portalen. DIGG ansvarar också för att skördningen av metadata till den Europeiska dataportalen leds om från oppnadata.se till Sveriges dataportal.

Den nya dataportalen bygger också på en ny och förbättrad specifikation för metadata som ska implementeras i gränssnittet under de kommande veckorna. I och med detta uppmanas alla som tidigare levererat metadata till den gamla dataportalen att uppdatera sin information i enlighet med den nya specifikationen.

Detta händer med vägledningarna på oppnadata.se

På den gamla dataportalen publicerades tidigare även vissa vägledningar kring teknik, juridik och organisation för öppna data och tillgängliggörande av information för vidareutnyttjande. DIGG arbetar löpande med att etablera vägledande principer för tillgängliggörande av information tillsammans med rekommendationer. Där det är lämpligt och möjligt kommer relevanta vägledningar att bearbetas och inkorporeras på dataportal.se och digg.se.

Lär dig mer