Kompetenscentrum AI på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Bidrar med AI-kompetens, tillgång till data, IT-kompetens, juridik, partnerskap och mer till projekten

Kompetenscentrum AI - Sjukhusövergripande utveckling och införande av AI

Kompetenscentrum AI på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, film med Magnus Kjellberg, Centrumföreståndare (30 min)

Kompetenscentrum AI - Stödjer behov av AI- och IT-kompetens, tillgång till data och mycket mer

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar med en ökad efterfrågan på vård och ökad resursförbrukning som inte fullt ut kan kompenseras med ökade offentliga utgifter. Artificiell intelligens (AI) har stor potential att komma till praktisk användning i hälso- och sjukvården och bidra till att möta dessa utmaningar.

AI-utveckling som bedrivs SU-internt kartlades genom en enkät 2020 där mer än femtio pågående utvecklingsprojekt redovisades. De behov som identifierades för att underlätta utvecklingsarbetet och implementering var bland annat AI-kompetens, tillgång till data samt IT-kompetens. För att tillgodose den sortens behov, samt behov av stöd inom juridik, partnerskap, med mera, skapar SU ett Kompetenscentrum AI.

Kompetenscentrum AI har som syfte att stödja SU:s verksamheter, såväl medicinska tillämpningar såsom andra tillämpningar inom bl.a. planering och logistik, med teknisk kompetens samt övrig kunskap som behövs för att utveckla och implementera AI. Centrat stödjer verksamheter med att identifiera möjliga områden där AI skulle kunna bidra till positiv utveckling samt stödjer etableringen av kontakter mellan SU:s verksamheter och externa parter, så som akademi och näringsliv, i AI-relaterade frågor. Centrat bidrar även till intern kunskapsspridning, till exempel genom bildandet av nätverk. Centrat säkerställer att etiska aspekter alltid beaktas och verkar för att infrastruktur och processer tas fram och underhålls, med syfte att underlätta för forsknings- och innovationsprojekt samt klinisk och övrig verksamhet att kunna använda AI.

 

Exempel på stöd som Kompetenscentrum AI erbjuder

Ge SU:s verksamheter tillgång till AI-kompetens

Genom anställd personal samt inlåning av, eller i nära samarbete med, medarbetare från andra delar av SU, tillhandahålla erforderlig kompetens inom AI (till exempel data scientist, verksamhetsanalytiker med AI-kunskap). 

Utveckla kompetens om AI-metoder särskilt lämpande för hälso- och sjukvård

Identifiera och utveckla AI-metoder som är särskilt lämpade för hantering och analys av hälso- och sjukvårdsdata, t.ex. bildanalys, NLP och ”privacy-preserving techniques”. Detta sker dels genom tillämpning av metoder i interna projekt, dels i samverkan med externa parter såsom AI Sweden

Teknisk infrastruktur

Tillhandahålla och vara ansvarig för teknisk infrastruktur lämplig för AI i samråd med tillämpliga delar hos Koncernstab digitalisering i VGR. Även etablera och upprätthålla kontakt med externa parter/leverantörer av infrastruktur.

Dataåtkomst

Stödja i processen vad gäller tillgång till data så att intern, och vid behov extern, data kan nyttjas på ett optimalt och säkert sätt. Detta sker i samarbete med till exempel Kansli och juridik, Utdataenheten SU samt den regionala Data&analys-avdelningen.

Införande i klinisk praktik

  • Skapa rutiner och standarder för utvärdering av ny kommersiellt tillgänglig mjukvara. 
  • Vid behov skapa testbäddar tillsammans med SU:s olika verksamheter där verksamheter kan testa produkter av intresse.
  • I samverkan med Innovationsplattformen bygga kunskap internt inom SU om hur man kan implementera egenutvecklade AI-lösningar och vilken regulatorisk hänsyn som behöver tas.
  • Bidra med kunskap om lämpliga externa samarbetspartners för uppdrag i AI-projekt.

Omvärldsbevakning

Aktiv omvärldsbevakning, bl.a. genom deltagande i interna och externa fora samt via kontakter med externa parter, till exempel Chalmers och AI Sweden. Här ingår att uppmärksamma eventuella nya riktlinjer och regleringar, såväl nationellt som inom EU, som påverkar utveckling och användande av AI inom SU. 

Medverkande

Följande person(er) medverkar i användningsfallet

Magnus Kjellberg

Centrumföreståndare

Vill du bidra till exempelsamlingen?

Vi har skapat en tråd på Dataportalens Community för att samla intryck, inspel och eventuella önskemål om att bidra till exempelsamlingen med ett eget case från offentlig förvaltning. Länk nedan.