Införande av API ramverk

Förutom att bedöma API:ers mognadsnivå, som kanske mer är en design- och teknikfråga så kan man också bedöma hela organisationens hantering av API:er genom att mäta mognadsnivåer. Detta underlättar planering av insatser för vidareutveckling. I nedanstående exempel presenteras hur detta kan genomföras. Här rekommenderas ingen mognadsnivå att uppnå, det är mer ett åskådliggörande av vilka områden som bör hanteras vid införande av ett API ramverk.

Inledning

Ett API ramverk kan definieras som ett antal strukturerade områden inom API hantering som tillsammans syftar till att ge ramarna för ett API införande och dess vidmakthållande.

Synen på hur organisationer jobbar med API:er kan skilja sig mycket åt, likaså organisationens syn på mogenhet i den interna API hanteringen. Exempelvis kan grupperna, ledare och utvecklare, ha helt olika kunskaper och insikter vilket gör att man skattar sin organisation olika. Utvecklaren fokuserar troligen mer på innehållet i Richardsons modell medan ledaren tittar mer på visioner och milstolpar i strategiska planer. Nedan finns områden som kan bidra till att synliggöra och synkronisera hela organisationens syn på dess mognadsnivå, i en resa mot optimerad API hantering som har flera nivåer. På varje nivå jobbar organisationen med ett flertal områden som tillsammans utgör organisationens API ramverk. Målet är att nå en optimerad hantering på alla områden, men att det sker stegvis och man jobbar med ingångskriterier. Detta för att inte delar av organisationen lhamna flera steg före/efter de andra, vilket försvårar helhetssyn.

Ett exempel presenteras i nedanstående tabell. Varje kolumn avser en nivå medan områden presenteras som enskilda rader. Insatser beskrivs i respektive cell. Nederst presenteras de ingångskriterier som gäller för respektive nivå.

Dessa nivåer, områden och ingångskriterier kan såklart anpassas till respektive organisation, och ämnar här att ge en bild hur omfattande ett API ramverk i denna kontext faktiskt kan vara. Tabellen ska ses som inspiration till hur ett införande av ett helhetsåtagande kring API hantering kan ske, och insatser bör därför anpassas till den verksamhet som avses.

Organisk nivå

Ofta utvecklarinitierad insats för att stödja ett specifikt behov av lösning i ett projekt. Saknar central styrning och organisation utan den växer organiskt beroende på projektets behov.

Syfte

Ad-hoc realisering för att stödja projektkrav

Omfattning

Ad-hoc

Strategi

 • N/A

Styrning

 • N/A

Plattform

 • Godtycklig teknik som löser behovet

Organisation

 • Begränsad andel av utvecklarna, del av team

Support

 • N/A

Design & realisering

Ingen, möjligen inspiration från Internet

Marknadsföring & missionering

 • N/A

Ingångskriterier

 • N/A

Initierad nivå

Validera arkitektur och teknik gentemot det enskilda lyckade fallet på lösning. 
Organisationen har hittat ett case som önskar verifiera arkitektur och teknik genom en PoC, som har givna acceptanskriterier kopplade till sig. Team består ofta av medlemmar från flera delar av organisationen och hela initiativet önskar påverka framtida kandidater.

Syfte

Övertyga framtida eventuella ledare för ett initiativ kring API hantering

Omfattning

Proof-of-Concept (PoC)

Strategi

 • Grundläggande idéer om API strategier

Styrning

 • N/A

Plattform

 • Val av API plattform inklusive PoC som bekräftar valet

Organisation

 • Begränsad andel utvecklare, arkitekter och plattformspecialister. Verksamhet involveras vid behov.

Support

 • Ad-hoc

Design & realisering

 • PoC support
 • Grundläggande uppsättning av API design guidelines

Marknadsföring & missionering

 • Kommunicera kunskap om API koncept, användningsfall och målsättning för framtida kandidater
 • Kommunicera resultat från PoC

Ingångskriterier

 • Någon inom organisationen tar initiativ till att leda API initiativ eller PoC

Utforskande nivå

Etablera arbetssätt och implementera valda användningsfall, fånga feedback. 
Ett första utkast till API ramverk är framtaget och önskas verifieras med ett eller flera pilotprojekt. Resultatet används för att övertyga organisationen ledare (framtida sponsorer) om API initiativet.

Syfte

Övertyga framtida sponsorer av API initiativet (verksamhet & IT)

Omfattning

Pilot

Strategi

 • Första version av API strategi

Styrning

 • Första version av dokumentationsmallar
 • Central operativ styrning
 • Utkast av strategisk styrning

Plattform

 • Pilotverksamhet av API plattformens förmåga

Organisation

 • Fler utvecklare, arkitekter och plattformspecialister.
 • Produktägare utsedd

Support

 • Grundläggande support för pilotverksamhet. Support för plattform

Design & realisering

 • Första version av API referensarkitektur med lösningsmönster för pilot
 • Första version av API designriktlinjer

Marknadsföring & missionering

 • Kommunicera kunskap om API koncept, användningsfall och målsättning för sponsorer och anhängare.
 • Kommunicera resultat från pilot

Ingångskriterier

 • PoC genomförs med lyckat resultat
 • API plattform vald
 • Övertygande framtida ledare för API initiativet
 • Grundidé vad API initiativ ska åstadkomma

Framträdande nivå

Stärk entusiaster att jobba med etablering av plattform, teknik och metodik. 
Efter att ha utvärderat pilotprojekten så uppdateras API-ramverket, för att senare rikta sig mot projekt som vill delta.

Syfte

Få API-ambassadörer i organisationen

Omfattning

Anhängare

Strategi

 • Etablera en API strategi som baseras på feedback från pilotverksamhet och anhängare

Styrning

 • Första version av dokumentationsmallar
 • Central operativ styrning
 • Utkast av strategisk styrning

Plattform

 • Standardiserad användning av API hantering

Organisation

 • Alla domäner inom organisationen representeras genom deltagande

Support

 • Etablerat kompetenscenter för att styra och ge support för plattform, teknik och metodik

Design & realisering

 • API-referens arkitektur, inklusive mönster
 • API-designriktlinjer

Marknadsföring & missionering

 • Kommunicera kunskap om API koncept, användningsfall och målsättning för alla.
 • Kommunicera resultat från anhängare projekt

Ingångskriterier

 • Pilot (eller delar av den) genomförs med lyckat resultat
 • API-plattforms kapabiliteter ska vara i produktion och supportad
 • API-strategi är etablerad och validerad
 • API-ramverk är redo för första införande

Systematisk nivå

API-Plattformens teknik och metodik används av alla.

Erfarenhet har skapats av de initiativ som genomförts och API ramverket kan sättas i version 1, inklusive mönster, designriktlinjer och etablerad styrning. Ramverket rullas ut i organisationen.

Syfte

Införa ett standardiserat API-ramverk i organisationen

Omfattning

Alla

Strategi

 • Etablerad API strategi

Styrning

 • Första version av dokumentationsmallar
 • Central styrning
 • Etablerad strategisk styrning

Plattform

 • Standardiserad användning av API hanterings kapabiliteter

Organisation

 • Alla inom IT leverans

Support

 • Aktivt kompetenscenter med möjlig nedtoning av styrning

Design & realisering

 • API referens arkitektur, inklusive mönster
 • API designriktlinjer

Marknadsföring & missionering

 • Kommunicera kunskap om API koncept, användningsfall och målsättning för alla.
 • Kommunicera resultat

Ingångskriterier

 • API-ramverk och plattform ska kunna hantera komplett införande
 • Anhängares projekt (eller del av dem) har genomförts med lyckat resultat

Optimerad nivå

Organisationen jobbar med ständiga förbättringar för att optimera hela ramverket.

Syfte

Ständiga förbättringar av API ramverket för hela organisationen

Omfattning

Alla

Strategi

 • Etablerad och optimerad API strategi

Styrning

 • Första version av dokumentationsmallar
 • Central och decentraliserad styrning
 • Etablerad och optimerad strategisk styrning

Plattform

 • Förbättrad användning av API hanterings kapabiliteter

Organisation

 • Alla inom IT leverans

Support

 • Aktivt kompetenscenter med nedtonad nivå av styrning

Design & realisering

 • API referens arkitektur, inklusive mönster
 • API designriktlinjer

Marknadsföring & missionering

 • Kommunicera optimeringar och resultat

Ingångskriterier

 • Införande i organisationen ska vara nästintill komplett
 • Organisation och processer för optimeringsarbete bör vara på plats

Tabellformat

Rekommenderat är att läsa ovanstående nivåer och områden beskrivna i tabellformat (pdf). Det blir kan vara enklare att se skillnaderna mellan respektive nivå och område genom denna vy.