Villkor för att tillgängliggöra data via Sveriges Dataportal

Version 1.0. DIGG främjar öppen och datadriven innovation samt delning och användning av data genom Sveriges dataportal. Följande regler gäller vid uppladdning och tillgängliggörande av information genom Sveriges dataportal.
 • För att kunna tillgängliggöra information på Sveriges dataportal, bestående av komponenterna editera.dataportal.se, admin.dataportal.se och sandbox.admin.dataportal.se (Dataportalen), måste du ha ett användarkonto. De flesta offentliga aktörer finns redan upplagda i systemet, men om du inte kan hitta din organisation eller om du representerar en privat eller ideell aktör, kontakta DIGG på info@digg.se.
 • All användning av Dataportalen samt innehållet i den information som tillgängliggörs på Dataportalen, måste vara förenlig med gällande lag eller annan författning.
 • Ansvar för informationen och för informationens aktualitet åligger respektive aktör som tillgängliggör information via Dataportalen.
 • DIGG rekommenderar offentliga aktörer att beakta DIGG:s Nationella principer för att tillgängliggöra information vid tillgängliggörande på Dataportalen. DIGG uppmuntrar även privata och ideella aktörer att beakta principerna i tillämpliga delar.

Innehåll i information som tillgängliggörs

 • Tillgängliggörande av information via Dataportalen ska ske i enlighet med gällande rätt. Det åligger varje producent av information att beakta gällande rätt inför tillgängliggörande av information.
 • Information med uppgifter som är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) får inte göras tillgängliga på Dataportalen.
 • Vid tillgängliggörande av information som innehåller personuppgifter måste dataskyddslagstiftningen beaktas.
 • Information får inte tillgängliggöras i strid med upphovsrättslagen och tredje mans immateriella rättigheter.
 • Tillgängliggörande av information får inte syfta till direkt marknadsföring.
 • DIGG förbehåller sig rätten att avpublicera datamängder som innehåller stötande material eller som på andra sätt bryter mot användarvillkoren. DIGG kan även neka en privat eller ideell aktör att registrera ett användarkonto på Dataportalen om DIGG finner att någon eller några av de datamängder som ska publiceras bryter mot reglerna.

Särskilt om metadata som tillgängliggörs

 • Metadata som tillgängliggörs via Dataportalen ska vara fri att vidareutnyttja utan begränsningar.
 • Undvik om möjligt personuppgifter i metadata. Använd till exempel hellre en funktionsadress istället för en personlig e-postadress till ansvarig kontaktperson.
 • DIGG är i egenskap av tillhandahållare skyldig att tillse att Dataportalen lever upp till de krav på digital tillgänglighet som uppställs i lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. All metadata som tillgängliggörs till Dataportalen ska därför ange aktuellt språk med hjälp av så kallade språkattribut.