Tillgänglighetsredogörelse för Sveriges dataportal

DIGG - Myndigheten för digital förvaltning står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur Sveriges Dataportal uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är fullt tillgängliga.

Vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

 • Användning utan synförmåga
 • Användning med nedsatt synförmåga
 • Användning med nedsatt färgseende
 • Användning utan hörsel
 • Användning med nedsatt finmotorik eller styrka
 • Användning med kognitiv nedsättning

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Sveriges Dataportal som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

 • skicka e-post till info@digg.se
 • ring 0771-114400

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Genom nedan kunskap och åtgärder strävar vi efter att göra vår webbplats mer tillgänglig och begriplig för alla användare. Vi är engagerade i att skapa en inkluderande digital miljö och välkomnar feedback som kan hjälpa oss att identifiera och åtgärda ytterligare tillgänglighetsproblem. Vår målsättning är att kontinuerligt förbättra användarupplevelsen och säkerställa att alla våra besökare kan interagera med webbplatsen på ett effektivt och självständigt sätt.

Problem och åtgärder för användare utan synförmåga

Cookie-banner:

 • Problem: Fokusmarkering för aktivering av cookies saknas.
 • Prioritet: Hög.
 • Planerad åtgärd: En fokusmarkering kommer att implementeras inom kort för att kunna ändra cookie inställningar med tangentbord.

Sidhuvud:

 • Problem: Vissa länkar på annat språk än sidans definierade språk saknar språkkodning. Logotypen har en felaktig ALT-text, som inte indikerar att användaren återvänder till startsidan.
 • Prioritet: Hög
 • Planerad åtgärd: Språkkodning kommer att läggas till där det behövs, och ALT-texten för logotypen kommer att korrigeras för att klargöra dess funktion.

Sidfot:

 • Problem: Logotypen behöver en mer beskrivande ALT-text. Dessutom behöver korrekta CSS-klassnamn implementeras för att förtydliga innehållet.
 • Prioritet: Hög
 • Planerad åtgärd: Åtgärder för att förbättra sidfotens beskrivningar och struktur pågår.

Navigation:

 • Problem: Navigationsstrukturen är inte alltid markerad med semantiskt korrekt HTML och attribut, vilket kan förhindra att skärmläsare ger korrekt feedback. Exempelvis saknar dataportal.se/rest-api-profil korrekta attribut. Tabbning i navigationen kan vara problematisk på mindre skärmar.
 • Prioritet: Hög.
 • Planerad åtgärd: Förbättringar av HTML-elementens namngivning och navigationsstrukturen är inplanerad för att underlätta användningen för personer som är beroende av skärmläsare.

Sökfunktion:

 • Problem: Landmark för sökfunktionen saknas, liksom ARIA-attribut för vissa knappar. Vissa knappar har engelsk text istället för svenska, och beskrivande texter saknas.
 • Prioritet: Hög. 
 • Planerad åtgärd: Implementering av landmarks och ARIA-attribut samt uppdatering av knapparnas språk och beskrivningar för att förbättra upplevelsen för skärmläsaranvändare.

Visuell information:

 • Problem: Färg används som metod för att förmedla information, vilket kan vara problematiskt för användare utan synförmåga. Detta är särskilt märkbart på sidor som erbjuder API-utforskning, till exempel Swagger-filer, och på Rest-api-profilen där överstruken text markeras med färg.
 • Prioritet: Medel 
 • Planerad åtgärd: Komplettera den visuella informationen med text eller andra indikatorer för att säkerställa att informationen är tillgänglig för alla användare.

Startsida:

 • Problem: “Visa alla”-knappar har inte unika namn och vissa bilder saknar beskrivande ALT-texter.
 • Prioritet: Medel
 • Planerad åtgärd: Mer beskrivande texter och unika benämningar för “Visa alla”-knappar kommer att läggas till för att göra innehållet mer tillgängligt för skärmläsaranvändare.

Förtroendemodellen:

 • Problem: Progressbaren saknar namn och PDF-dokumentet som genereras är inte tillgängligt.
 • Prioritet: Medel 
 • Planerad åtgärd: Namn kommer att läggas till för progressbaren och en HTML-sida kommer att genereras istället för en PDF för att öka tillgängligheten.

Övriga tillgänglighetsproblem:

 • Problem: Skärmläsaren ger inte feedback på vissa funktioner, som när kodblock kopieras. Innehåll som visas kan inte stängas utan mus eller tangentbordsfokus. Vissa länkar och användargränssnittskomponenter är inte tillräckligt beskrivna eller saknar maskinläsbara namn. Felmeddelanden är inte alltid tydliga eller följs av förklaringar.
 • Prioritet: Medel 
 • Planerad åtgärd: Fortsatt arbete för att förbättra feedback från skärmläsare, förtydliga interaktiva element och optimera felhantering.

Tillgänglighetsproblem och åtgärder för personer med nedsatt synförmåga och färgseende 

Många av de problem som påverkar användare utan synförmåga gäller också för de med nedsatt synförmåga. Nedan följer specifika punkter och planerade åtgärder för att förbättra tillgängligheten för denna användargrupp som komplettering av ovan punkter:

Kontrastproblem:

 • Problem: Text på vissa sidor har inte tillräcklig kontrast mot bakgrunden, vilket gör den svårläst. Detta gäller bland annat sidan där man kan utforska API, förtroendemodellen och startsidan där text ligger ovan bild. Vissa fokusmarkeringar har för låg kontrast eller är dolda på API-utforskningssidor och i cookie-banner. 
 • Prioritering: Hög 

Planerad åtgärd: Kontrastförhållandena på webbplatsen kommer att ses över och justeras där det behövs för att följa WCAG:s rekommendationer och göra texten lättläsbar för personer med nedsatt syn.

Dark mode:

 • Problem: Ej implementerat
 • Prio: Låg
 • Åtgärd:  Om vi får många önskemål om Dark mode kan vi prioritera upp en implementering. För personer med ljuskänslighet eller vissa synnedsättningar kan dark mode hjälpa till att göra text och andra element på skärmen lättare att urskilja.

Tillgänglighetsproblem för användare med nedsatt finmotorik eller styrka, samt kognitiv nedsättning och planerade åtgärder

Många av de problem som påverkar användare utan synförmåga, nedsatt synförmåga och nedsatt färgseende gäller också för de användare med nedsatt finmotorik och stryka, samt kognitiv nedsättning. Exempel från ovan punkter som skapar tillgänglighetsproblem för denna användargrupp är; innehåll som inte går att stänga utan muspekare, länkar som inte har en tydlig beskrivning, komponenter som saknar namn, förklarande texter vi felmeddelanden, funktionalitet som inte går att nå med tangentbord och komponenter som saknar fokusmarkering.  

Användning utan hörsel

Video- och ljudinnehåll: 

 • Problem: Det kan förekomma videor på webbplatsen som kan vara otillgängliga för hörselskadade då undertexter, transkriptioner eller teckenspråkstolkning saknas vilket gör att dessa användare går miste om informationen.
 • Prioritet: Låg
 • Åtgärd: Se över att de filmer som läggs upp på webbplatsen är textade. 

Hur vi testat den här webbplatsen

Vi har anlitat experter inom området tillgänglighet för en granskning av Sveriges Dataportal.

Senaste granskningen gjordes den 18 mars 2024.

Webbplatsen publicerades den 27 mars 2024.

Redogörelsen uppdaterades senast den 27 mars 2024.