En familj sitter i soffan. Mannen har en laptop, ett barn ligger i mammans knä och ett barn sitter i en fåtölj.

Kompetensförsörjning och livslångt lärande

Åtta myndigheter har haft i uppdrag av regeringen att utveckla en gemensam datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande (KLL). Genom detta vill regeringen stärka förutsättningarna för en ökad datadelning och en långsiktig samverkan på dataområdet mellan myndigheter på arbetsmarknads- och utbildningsområdet.

Att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur 

I juni 2021 fick åtta myndigheter i uppdrag att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande (KLL).

Målet med de insatser som ingick i uppdraget var att stärka förutsättningarna för myndigheter och andra aktörer att skapa och tillhandahålla digitala tjänster som stärker individers ställning på arbetsmarknaden samtidigt som privat och offentlig sektors kompetensbehov tillgodoses.

Regeringsuppdraget gavs till Arbetsförmedlingen, Statens skolverk (Skolverket), Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH), Vetenskapsrådet (VR), Universitets- och högskolerådet (UHR), Statistikmyndigheten (SCB), Myndigheten för digital förvaltning (Digg) och Verket för innovationssystem (Vinnova).

Regeringsuppdraget har inneburit samverkan kring sex delområden: 

  • utveckling av gemensamma begrepp
  • utveckling av säkra metoder för hantering av individdata
  • utveckling av en nationell databas för offentligt finansierade utbildningar (SUSA-navet)
  • tillgängliggöra data om kvalifikationer (Kvalifikationsdatabasen)
  • datadelning för stärkt innovationskraft
  • utveckling och förvaltning av myndigheternas sammanhållna datainfrastruktur. 

Dessutom har det europeiska samarbetet inom området beaktas. 

 

Webbinarium 31/1 2024

Representanter ur regeringsuppdraget delar med sig av insikter.

Återrapportering

Sammanställda insikter ur regeringsuppdraget

Stor tonvikt har lagts på att samla in och dra lärdomar av de insikter som identifierats inom deluppdragen och uppdragets sekretariats olika samverkansinitiativ. Alla delar av denna erfarenhet ingår inte i återrapporteringen, utan finns tillgängliggjord på en gemensam leveransyta, så att insikterna kan komma andra till del i det fortsatta arbetet med en sammanhållen datainfrastruktur.  

Involvering och samordning

Myndighetssamverkan för kompetensförsörjning och livslångt lärande har responderat positivt på förslaget från myndigheterna i detta regeringsuppdrag, att utgöra forum för frågor som rör fortsatt utveckling av en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande.