Elektrifieringen av transportsektorn

Elektrifieringen av transporter handlar om att knyta samman två parallella infrastrukturer; energi och transporter med en tredje, tvärgående infrastruktur; den digitala. Den legala, mjuka, infrastrukturen reglerar sedan hur detta ska göras på ett säkert och korrekt sätt. VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, förklarar hur detta ska kunna ske genom att visa på goda exempel.

Förstå kopplingen mellan systemen

För att öka elektrifieringen inom transportsektorn är det viktigt att få aktörer att vilja ställa om sin fordonsflotta. Olika aktörer har dock olika möjligheter till omställning utifrån kunskapsläge och utifrån var i landet de befinner sig. Laddinfrastrukturen är inte fullt utbyggd ännu och många aktörer kör med tidspressade scheman. Osäkerheten i att inte veta hur möjligheter till laddning kommer att se ut framöver gör att det finns en tvekan att ställa om till elektrifierade flottor. 

Bokningssystem för laddningstider efterfrågas bland annat för att kunna hantera rutter och tidsplanering i ett elektrifierat transportsystem. Det är bara ett av alla exempel där digitalisering och datadelning skulle kunna bidra till att påskynda elektrifieringen. Ett annat handlar om att på ett standardiserat sätt kunna få aggregerade data om fordonsrörelser och var fordon stannar, för att kunna planera var det kan finnas behov av laddinfrastruktur.

Kopplingen mellan transportsystemet och energisystemet ligger i digitaliseringen där data från respektive system skulle behövas för att veta var det kommer att finnas behov av laddpunkter och när. Sådan data är svår att få tag i. Ofta nämns integritet, säkerhetsfrågor och affärshemlighetsaspekter som orsak till att sådan delning av data inte sker. 

Rättsliga förutsättningar för datadelning och olika utmaningar

Ökad datadelning krävs inte bara inom och mellan sektorer utan också gränsöverskridande mellan olika länder. Det här leder till tekniska, legala, organisatoriska och operationella utmaningar, där den legala infrastrukturen finns för att hantera och reglera utmaningarna. Det finns dock ännu en legal osäkerhet avseende konkurrensrättsliga aspekter med datadelning och immateriella rättigheter, där de europeiska gemensamma dataområdena kan komma att få stor betydelse för att påskynda och effektivisera elektrifieringen. 

Ett dataområde kan beskrivas som en säker och integritetssäkrad IT-infrastruktur, med tillhörande regelverk, för att samla, få tillgång till, processa, använda och dela data. Dataleverantörer kan definiera och kontrollera villkoren för om och hur deras data kan användas av andra deltagare i systemet. Flera olika molntjänster kopplas samman med hjälp av gemensamma gränssnitt, regelverk och informationsmodeller för att bilda ett homogent och användarvänligt system där det finns krav på certifiering, informationssäkerhet och överensstämmelse med lagstiftning, såsom GDPR.

För mer information om VTIs regeringsuppdrag, datadelning, affärsmodeller och hinder för elektrifiering se VTIs rapporter i länkarna.

Länkar

Om regeringsuppdraget och VTI

Rapporter